Sex in de biesbosch toilet slaaf gezocht

Bij woorden die de lezer kan doorzien, is geen betekenis toegevoegd. Smyters maakt bijvoorbeeld veelvuldig epitheta metge- of be-, die meestal gemakkelijk herkenbaar zijn als men het gevolgde proced6 eenmaal doorziet. Gesterd betekent 'met een ster', gemijterd 'met een mijter', bebaard 'met een baard'.

Maar als een dergelijk woord ambigu is, is de betekenis toegevoegd, bijvoorbeeld gekamd 'met een kam', geborsteld 'met borstels',gepluimd 'met veren'.

Het bepalen van de betekenis van een woord is niet altijd eenvoudig, omdat de woorden sours meerdere betekenissen kunnen hebben of niet in het WNT staan. Vier zaken kunnen een indicatie geven van de betekenis van een epitheton: Smyters zet namelijk vaak woorden met gelijke betekenissen bij elkaar: De toegevoegde betekenissen geven slechts een indicatie.

Omdat de context ontbreekt, is Lang niet altijd zeker of de vermelde betekenis inderdaad degene is die Smyters bedoelde. Maar wanneer ik helemaal geen betekenis zou geven, zou er voor de moderne lezer te veel te raden overblijven. Bij woorden waarbij men zelf wel een betekenis kan verzinnen, last ik het aan de fantasie van de lezer over. Als voorbeeld kan fielt gelden: Dat verhakkelen een afleiding van hakken is, zal duidelijk zijn.

Maar dat verhakkeld 'met gescheurde kleren' betekent, is niet direct voor de hand liggend. Dat hebben we dus toegevoegd. Daarentegen kan de lezer de betekenis van zweerachtig, vodachti g, slokkend gemakkelijk zelf verzinnen, al staan deze woorden niet in de moderne woordenboeken. De keuze welke woorden wel en welke geen betekenisomschrijving hebben gekregen, is uiteraard arbitrair; ik heb geprobeerd de woordkeus van Smyters doorzichtig te maken zonder de tekst kapot te verklaren.

Een aantal epitheta wordt bij een heleboel trefwoorden genoemd en heeft een vage, onduidelijke betekenis in positieve zin: Andere epitheta kunnen zelfs in sommige gevallen een positieve en in andere gevallen een negatieve betekenis krijgen, bijvoorbeeld geweldi g, hovaardig.

Hoewel de epitheta in deze tijd niet altijd meer met het trefwoord worden verbonden, hebben we deze vage woorden toch meestal niet uitgelegd; ik vermoed namelijk dat ook Smyters er geen duidelijke betekenis aan hechtte.

Zo staat onder paleis van justitie: Wat wordt onder titer met barbierspel bedoeld? En waarnaar verwijst vuurteken onder livrei? Dat wil zeggen dat de tekst van Smyters vertaald is naar modern Nederlands. Omspellen alleen was hier niet voldoende, want de zinsstructuur, woordvolgorde, gebruikte voornaamwoorden e. Smyters gebruikte veel bijzinnen en ingebedde zinnen. Nadrukkelijk is echter het zeventiende-eeuwse karakter zoveel mogelijk behouden. Prachtige voorbeelden van overdrachtelijk taalgebruik zijn dus gehandhaafd, zoals onder lelie: Ook onjuistheden in de spelling van eigennamen in de encydopedische informatie zijn gecorrigeerd.

De namen worden zeer divers gespeld. Zo spreekt Smyters van Sysiphus in plaats van Sisyphus onder Corinthe. Dit kun je als een spelfout beschouwen, maar er komen ook veel grotere afwijkingen voor, zoals het eerste woord is het foutieve van Smyters Astynactus in plaats van Astyanax onder Hector , Angenor in plaats van Agenor onder Europa , Almicar in plaats van Hamilcar onder Hannibal.

Voor een deel zijn deze fouten te herleiden op De la Porte die de verfranste vormen van de namen geeft. We hebben de namen zoveel mogelijk gegeven in de spelling die momenteel gebruikelijk is gebaseerd op Van Dale of de Kleine of Grote Pauly.

Soms bestaat het trefwoord uit twee vormen, gescheiden door 'of' 2. Alleen de namen hebben een beginkapitaal gekregen Smyters nam alle trefwoorden met een beginkapitaal op. Deze informatie staat bij ongeveer negentien procent van de trefwoorden. Er bestaan ook verwijslemmata waar de epitheta ontbreken: Deze volgorde varieert alleen al vanwege de omspelling van die van Smyters. Maar dat is niet de enige reden: Soms alfabetiseerde men alleen op de eerste letter of de eerste twee letters.

Bovendien bestond het alfabet nog niet uit 26 letters, maar uit Smyters alfabetiseerde zijn trefwoorden in ieder geval op de eerste twee of drie letters, vaak ook op het hele woord, maar dat laatste toch lang niet altijd. Woorden met eeny erin alfabetiseerde hij soms alsof er i stond, soms ook op y. Ondanks het onregelmatige alfabetiseringssysteem van Smyters heeft hij slechts weinig fouten gemaakt. Dat kunnen wij gemakkelijk controleren omdat de woorden van Smyters in een database zijn gestopt, waardoor alle onvolkomenheden onbarmhartig aan het licht komen.

Sommigen menen dat het niet eerlijk is op ouder materiaal de huidige mogelijkheden los to laten, omdat het oude materiaal niet kon voldoen aan eisen van een latere tijd. Smyters doorstaat deze test echter met glans. Als leraar moet hij wel een enorme Pietje precies zijn geweest.

Verder zijn vier woorden zowel onder de de C als onder de K opgenomen een geval van dubbelspelling waar je toch nauwelijks bezwaar tegen kunt maken: Daarnaast heeft Smyters soms bewust hetzelfde trefwoord tweemaal direct na elkaar opgenomen; het gaat dan our een trefwoord dat verschillende betekenissen heeft, bijvoorbeeld hoofd: Deze gevallen heb ik van elkaar onderscheiden door toevoeging van een betekenis tussen vierkante haken; soms geeft ook Smyters op de plaats van het eerste epitheton na het trefwoord een betekenisaanduiding.

Verder alfabetiseert Smyters sommige samenstellingen opzettelijk op het tweede deel. Zo komen bij hem H. Geest na geest en vrije kunsten na kunstenaar; in de alfabetisering van de herdruk is dit gewijzigd. Ook in de verwijzingen naar andere trefwoorden heeft Smyters opmerkelijk weinig fouten gemaakt. Ik heb slechts een loze verwijzing gevonden: Wat vaker zien we dat hij kleine spelvarianten in de verwijzing schrijft, of ver- De lezer komt dan toch meestal wel uit bij het juiste woord, alleen in de gevallen waar de beginletter verschilt, kost dat iets meer moeite.

Zo verwijst hij bij blinking naar cieraet, wat echter als ciraet is opgenomen, bij graan naar zaedt, dat als zaet in het woordenboek staat, bij wiel naar radt in het woordenboek rat. Lastiger voor de toenmalige gebruiker was de verwijzing bij schans naar kasteel, waar het woordenboek casteel geeft, en bij voorhuis naar tale, waar sale is opgenomen. Al deze spellingvarianten zijn bij de omspelling door ons automatisch goed gekomen.

Verwijzingen naar woorden met andere uitgangen vinden we bij fruit, waar Smyters naar vruchten verwijst in het woordenboek is vrucht opgenomen , bij gra-- tie, waar naar aendacht is verwezen in het woordenboek aandachtigheid , bij onachtbaar met verwijzing naar snoode in het woordenboek snodigheid , bij speurhond, dat naar Brack verwijst in het woordenboek brackhondt , en ten slotte bij wassing of toename, waar naar overvloedich is verwezen in het woordenboek overvloedicheyt.

Op een bestand van ruim z woorden en met de toenmalige technische mogelijkheden verdient het geringe aantal onregelmatigheden wel een enorm compliment. Soms gaat het dan om twee synoniemen achtneming of waarneming , soms om spelvarianten die bij de omspelling verdwijnen; in de spelling van Smyters bijvoorbeeld: De Vooys, die een kort stuk aan het werk van Smyters gewijd heeft, merkt daarbij op dat de Zuid-Nederlander Smyters dikwijls de Noord- Nederlandse variant vermeldt v66r het Zuid-Nederlandse woord, bijvoorbeeld: In verreweg de meeste gevallen heeft Smyters het tweede woord niet ook nog apart als trefwoord opgenomen; soms echter heeft hij dat wel gedaan gegeven de soms ver uiteengelegen alfabetische plaats is dat wel zo gebruiksvriendelijk.

Soms heeft hij dan bij het tweede woord verwezen naar het eerste, maar in andere gevallen krijgen beide woorden epithets die dan deels van elkaar verschillen. Een dergelijk woordenboek bestaat wel voor bijvoorbeeld het Russisch en Engels; het wordt daar combinatorisch woordenboek genoemd en bevat overigens in tegenstelling tot de Epitheta ook werkwoorden en voorzetsels. Natuurlijk hebben de Epitheta overeenkomsten met woordenboeken als Het juiste woord van L. Brouwers en vooral met de Prisma taalschat van G.

Mesters uit , maar de opzet en doelstelling van Smyters zijn uniek en nooit nagevolgd. Het werk is vanwege de alledaagse woorden in de eerste plaats een rijke bron voor onze kennis van de zeventiende eeuw. Het WNT gebruikt Smyters dan ook als een van zijn bronnen, zij het pas in de na gepubliceerde delen: Het werk van Smyters mag dan uit o stammen, het is zeker niet gedateerd.

Ook nu nog kunnen journalisten en schrijvers die zoeken naar een frisse en originele woordkeus, hun voordeel doen met de Epitheta. Hopelijk vindt deze heruitgave navolging en worden versleten metaforen en vaste verbindingen vervangen door originele Smyters-vondsten.

Is het niet verrassend om een proces als scheurbeurs [aanslag op de portemonnee] of gruwelmonster te omschrijven, een lekkerbek te karakteriseren als likspit [die het spit aflikt], schotellikker, teljoorlikker [bordenlikker], keukenbewaarder [keukenbewaker], snuffelschapraai [die door de etenskasten snuffelt], een predikant tekstrijk en zinrijk te noemen, en te spreken van de botmakende dronkenschap van een roodneuzige drinkebroer?

Ook voor taalkundigen is Smyters een goudmijn. Zo vinden we bijvoorbeeld bij Smyters twee woorden waarvan tot nu toe volgens het WNT Been bewijsplaatsen waren gevonden: En onder trappers Rcappertjes] geeft Smyters het zelfstandig naamwoord brem [petrel], een vorm waarvan het WNT onder brijn zegt dat het 'door Beene oudere bewijsplaats gestaafd' is. Bijna vier eeuwen na Smyters sluit ik me graag aan bij de door hem uitgesproken hoop dat dit werk 'het nut van het algemeen' dient, en 'clienstig is voor alien die de dichtkunst beminnen, maar ook om alle andere Nederlandse geschriften mee te versieren'.

Bierens de Haan, David , Bibliographie neerlandaise historique-scientifique, Rome. Willemina van der Meer, Munchen; een register op de microfiche-uitgave: Jahrhunderts bis zum Beginn des Tijdschrift voor degeschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 2, Bork, G.

Verkruijsse , De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs, Weesp. Branden, Lode van den , Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de en het eerste kwart van de ixle eeuw, Leuven. Cd-rom Woordenboek der Nederlandsche taal , Rotterdam. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde , Groote, H. Bijdragen tot degeschiedenis inzonderheid van het oud hertogdom Brabant so, Heersche, J. Hermkens , Woordenschat.

Woorden die b hertaling van Nederlandse literaire teksten uit vroeger eeuwen struikelblokken vormen, etymologisch en logisch geordend, Utrecht. Middelnederlandsch handwoordenboek, Supplement , door J. Middelnederlandsch woordenboek van E. Tekstcritiek en bouwstoffen van J. Verdam en Willem de Vreese, , 's-gravenhage. Renkema , Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek, iie druk, Groningen. Nationaal biografisch woordenboek , Koninklijke Vlaamse Academia' van Belgie, Brussel, deel1, Lexikon der Antike , Munchen.

Auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer, 5 delen. Tempelaars, Rob , 'Over de Das die fietste als een tijger en zijn soortgenoten. De term bijnaam als opmaat tot categorisering van 2oste-eeuwse individuele persoonsbijnamen', in: Verzamelde taalkundige opstellen III, , Groningen.

Cor van Bree , Geschiedenis van het Nederlands, Utrecht. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks o, 's-gravenhage. Witsen Geysbeek, Pieter G. Deze sonnetten zijn nooit apart uitgegeven - daarvoor waren het er te weinig - maar ze waren altijd onderdeel van een ander werk.

Smyters schreef een lofdicht in vijf werken van zijn vriend Zacharias Heyns, hij begint zijn vertaling van de fabels van Aesopus met een sonnet, en ook in de Epithets last hij zich niet onbetuigd: Het beginsonnet van de Epithets luidt, in hertaalde vorm: Als gij der Goden lof, der Helden eer wilt zingen, De Heroische kloeke daden van vroomheid en van moed, Van liefde of van Teed, van treurnis of van vreugd, Van oorlog of van vree de oorsprong wilt belichten - Bedenk dan dat de Poetenkunst [dichtkunst] uit de Hemelen is gedaald Niet opdat de roem der slechten door u worde verhaald, Tot sterking van het kwaad of van het slechte wezen.

Apollo heeft altijd de Oprechtheid hoog geprezen. De cursieve woorden overgenomen uit het origineel zijn vrijwel allemaal min of meer in deze vorm als trefwoord in het woordenboek opgenomen. Hierna volgt Smyters' motto: Min haters zijn zot. Het nut van het algemeen was het doel van mijn streven, Want wat ik eerst begonnen was te doen, En waar ik lust in kreeg om verder mee te gaan, Deed hopen dat de arbeid mocht beklijven.

Wil dan de moeite, hieraan besteed Ten goede duiden, uw oog voor ergernis sluiten; Maar 't staat u vrij te loven of te misprijzen. Ilc ben al blij, al krijg ik dank noch eer, Als u maar weet dat ik gepoogd heb, meer u te gerieven, dan een geleerd betoog te houden.

Het sonnet waarmee Smyters zijn vertaling van de fabels van Aesopus begint, toont zijn liefde voor het Nederlands. Hij verontschuldigt zich in de laatste regels voor het gebruik van vreemde woorden, hoewel hij deze in het werk relatief weinig gebruikt.

Duid 't ons niet euvel wanneer gij hier ontdekt Dat wij het Franse vers in het Nederlands ontvluchten. Wat het onverstand uitlacht, en ook der spotters pijlen, Wij trekken het ons niet aan wij achten hem een vriend Die kunst voortbrengt, verhoogt, en inzien kan Dat als er beters komt, de oude slechte trant moet zwichten.

Dat deze wijze, meer dan de oude, voorkeur verdient Leert zelfs ons gehoor bij het lezen op die wijze, Als zij sticht en in toom houdt de haperende tong. En als een uitheems woord in onze verzen slecht Verstaan wordt bedenk dat wij het spreekwoord volgen: Gewoonte baart natuur bij de ouden en bij de jongen. Omdat de moderne lezer daarbij onherroepelijk het overzicht verliest, hebben wij een eigen alinea-indeling gemaakt. Het voorwoord is in Lange, ingewikkelde zinnen en moeizame taal geschreven.

Bij het hertalen van het voorwoord zijn we omwille van de begrijpelijkheid dan ook verder van de oorspronkelijke tekst afgeweken dan bij het hertalen van de encyclopedische informatie bij de trefwoorden, die vaak eenvoudiger geformuleerd was. Toch menen we dat het karakter van het voorwoord niet wezenlijk is aangetast.

De voorlaatste alines over de spelling geldt uiteraard niet voor de omgespelde versie. Ook is het zo dat onder anderen de dichters in hun geschriften en in hun verhalende gedichten veal vreemde niet algemeen gebruikte naamwoorden en bijnaamwoorden gebruiken die niet in onze Nederlandse woordenboeken staan.

Om mijn leerlingen voldoening te schenken en ze te helpen aan een verklaring moest ik mijzelf erin bekwamen een groot aantal van die woorden met hun epitheta te verzamelen, om ze te gelegener tijd alfabetisch te ordenen. Ten slotte heb ik ook besloten om de Franse epitheta van Maurice de la Porte in hun geheel te vertalen, en die te voegen bij mijn verzameling.

Dat is sommige liefhebbers van kunst en wetenschap zeer bevallen, en menigmaal hebben zij mij aangespoord om onze Nederlandse rederijkers de eervolle dienst te bewijzen hun deze ter beschikking te stellen, vooral omdat enkele taalliefhebbers moeite doen en zich beijveren de Nederlandse taal op te bouwen, te zuiveren, te stichten, te verrijken en te versieren.

Als er vele wetenschappelijke en literaire boeken in het Nederlands geschreven zijn, zou blijken dat het Nederlands ver uitsteekt boven andere talen. Als degenen wier task dat is, hun plicht beliefden te doen en voortgingen met het goad begonnen werk, zou men de Nederlandse taal in korte tijd bloeiend maken, en ermee in alle takken van kunst en wetenschap net zoveel kunnen bereiken als Welke andere naties met hun taal ooit hebben bereikt.

Dit heeft mij, vereerde Lezer, ertoe gebracht om deze Steen voor de opbouw van onze Nederlandse taal aan te dragen, om het gebouw daarmee te helpen bevorderen, sieren, en om haar te gebruiken voor allerlei geschriften, zowel in proza als op Immers, de dichtkunst bestaat er vooral in de samenhang van de zaken waarover zij spreekt of schrijft elegant te verwoorden en daarvoor is het nodig geschikte woorden te kiezen om de argumenten betrouwbaar te maken, zoals de goede schilders hun schilderijen met diverse kleuren sieren en een schone schijn weten te creeren, zodat het oog er behagen in schept wanneer het met bewondering de levendigheid van de afbeeldingen aanschouwt.

En zo moet ook de dichter zijn schone woorden met geschikte epitheta versieren, en die er zo aan toevoegen dat ze de zaak zinvol ordenen en presenteren, zodat het luisterende oor er met bewondering kennis van neemt.

Maar om de epitheta op gepaste wijze te gebruiken, moet men op twee dingen letten: Wanneer men bij het ordenen van de epitheta nu eens op de ene zaak let, dan weer op de andere, en sours op allebei, merkt men duidelijk dat ze er niet alleen maar bij gezet zijn omdat ze kunstzinnig zijn, maar meer omdat ze passen bij de aard der zaken en de wezenlijke uitwerking daarvan, dat ze er goed bij horen, en goed duidelijk maken hoe alles in elkaar zit.

Alleen zo kan het verloop van het verhaal goed samenhangend verwoord en begrepen worden zoals de schilder met zijn schilderstuk de gemoedsbeweging zichtbaar maakt. Immers, zoals men zijn woorden kiest op grond van de eigenschappen der dingen, hun omstandigheden en uitwerking, zo moet men vervolgens op grond van de inhoud ook de epitheta kiezen die men bij de woorden voegt.

Anders zou de uiteenzetting een ongeordende en onwaarachtige indruk maken ik bedoel daarmee dat alle dingen zo moeten worden geordend dat men opmerkt dat ze op die plaats staan omdat ze daar vereist zijn; want als ze niet op hun plaats staan en niet ter zake dienen zelfs al klinkt het argument nog wel een beetje goed en niet bij het onderwerp passen, dan maken ze het verhaal toch lusteloos, onaangenaam en afschuwelijk voor wie ernaar luistert.

Neem als voorbeeld de vaardige luitspelers, die bij het spelen een zeer aangename harmonie ten gehore brengen door nu eens verschillende snaren onberoerd te laten en dan weer alle snaren in een greep samen te nemen zo is het ook met de epitheta: En Bit moet discreet en voorzichtig worden gedaan, zodat de naamwoorden dienen ter verklaring en uitlegging, en de glans en verlichting geven die de zin en het wezen van de verhandeling nodig hebben, teneinde die zo te verwoorden dat de toehoorders met genoegen hun geest ertoe zetten om te luisteren naar datgene wat men te zeggen heeft.

Onze Nederlandse taal wordt in de dichtkunst vloeiend en rijk genoeg bevon- Dat ziet men ook bij sommige bevorderaars, die de Nederlandse taal geregeld op allerlei plaatsen beginnen aan te wenden: Voorts blijkt dat een betoog met precies zoveel variatie en op precies zoveel manieren versierd, uitgebreid, vergroot of verkleind kan worden, en dat aan de betekenis ook net zoveel inhoud gegeven kan worden, als dat in Welke andere taal ook mogelijk is.

Bovendien blijkt uit dit Epithetaboek dat er, behalve de naamwoorden die Maurice de la Porte in zijn boek heeft en die hier vertaald zijn, nog talloze andere Nederlandse toegevoegd zijn, en nog dagelijks uit de geschriften der dichters ter beschikking komen, en geschapen en bedacht worden dit geeft mij de zekerheid dat als onze nakomelingen hier ook nog wat bij bedenken ter verbetering en er nog wat aan toevoegen, zij onze Nederlandse taal aldus na verloop van tijd tot een volmaakte taal zullen maken, zich daarbij baserend op de oorsprong en de schoonheid van onze moedertaal het Hoogduits, die allang in overeenstemming is gebracht met de grammaticale regels.

Daarbij moeten zij zich niets aantrekken van onverstandige en kwaadwillende lieden die dit afkeuren, omdat iedereen weet dat dat volkje het niet kan uitstaan dat iemand zich het werk van een ander toe-eigent. Neen, dat is niet zich het werk van een ander toe-eigenen, maar bewijzen dat onze Nederlandse taal niet barbaars, mw of ongeordend is bewijzen dat men uit de oorsprong [namelijk het Hoogduits] de mogelijkheid haalt om onze taal te eren en te bewerken teneinde haar tot volmaaktheid te brengen.

Door zulke middelen kan onze jeugd leren van het lezen, schrijven en het zich bezighouden met de Franse en Nederlandse dichters, waardoor zoals gezegd onze landslieden een dienst bewezen wordt en waardoor ze meer bereid zijn om zich in hun moedertaal te bekwamen. II van mijn leant beken ronduit dat ik dit werk vooral begonnen ben voor mijn eigen onderzoek, om het geheugen te versterken; nu is het uitgekomen tot nut van mijn naasten, van wie tot nog toe bij mijn weten niemand de moeite genomen heeft om in het Hoogduits of in het Nederlands epithets in druk te laten verschijnen.

Toen ik dit besefte heb ik, met meer bereidheid dan bekwaamheid, mij daartoe verstout, omdat ik meende aldus een niet geringe bijdrage te leveren door onze Nederlandse geletterden en kunstminnende edele geesten met ons werk te helpen en hun behulpzaam te zijn, alsook degenen die in het Latijn of andere klassieke talen niet vaardig zijn, die allerlei boeken niet kunnen betalen of wie het aan tijd ontbreekt om veel boeken door te lezen.

Mocht nu iemand willen weten waarom ik dit snort werk doe en zo de nadruk leg op de schoonheid van onze taal, dan moet hij weten dat de tongen of talen gaven zijn van de Heilige Geest, en dus naar redelijkheid in achting en ere gehouden dienen te worden vooral omdat een geordende taal, tekst of betoog veel meer goeds en voordeligs oplevert, en de toehoorders en lezers sterker ontroert dan een ongerijmde, grove en ongeordende taal, tekst of betoog.

Niettemin ben ik er zeker van dat er velen zijn die Been trek in deze nieuwe kost zullen hebben, en hem zul- II heb dit werk slechts geschreven om van nut te zijn, terwij1 ik wachtte en hoopte dat een geleerd iemand die onze taal een warm hart was toegedaan, deze task met genoegen en vaardigheid op zich zou nemen.

Ten slotte, vereerde lezer, mochten mij soms enkele onterechte woorden ontglipt zijn, dan is dat buiten mijn wil en buiten mijn weten, door onkunde of onvoorzichtigheid gebeurd wil mij dus verontschuldigen, en bedenk daarbij dat alle begin moeilijk is, en houd rekening met mijn verlangen om onze moedertaal te zien bloeien en daaraan bij te dragen. Ook moet u weten dat wij tussen i en y, evenals tussen f en ph, en s en z weinig onderscheid hebben gemaakt dit is gebeurd omdat sommige Nederlanders ook weinig onderscheid maken tussen die letters, en soms de ene, soms de andere gebruiken.

Hiermede hebt u, dunkt mij, voldoende uitleg ontvangen, en ook een gemotiveerde verklaring gekregen over de reden waarom ik dit niet geringe karwei ondernomen heb. Ik hoop dat ook anderen aan de slag zullen gaan om soortgelijke of passender stenen aan te dragen voor de opbouw van de Nederlandse taal, opdat dit gebouw mettertijd volmaakt opgericht moge worden en opdat onze moedertaal moge bloeien.

Een Boek dat niet alleen geschikt en dienstig is voor allen die de dichtkunst beminnen, maar ook om alle andere Nederlandse geschriften mee to versieren. Met ook korte verklaring van sommige moeilijke namen en woorden. De aal gedijt in zoete wateren in rottende planten, zoals de wormer in de garde, maar op Welke manier dat gebeurt, daarover is men het niet eens. Sommigen zeggen dat deze vis zich vooriplant zonder kuit en zonder paring.

Anderen menen dat zij parer door zich om elkaar heen to winder. De gezouten palingen zijn de beste, omdat het zout de slijmigheid wegneemt. Zij zijn goed voedsel, maar ongezond voorflegmatische mensen. Aaron Aaron hogepriester, opperpriester, offeraar, offerpriester, priester der wet, gemij- Hij was de oudste won van Amram, drie jaar ouder dan zijn broer Mozes, Wiens helper hij is geweest, omdat deze geen spreker was.

Na zijn dood heeft zijn won Eleazar het priesterambt gekregen. Abel Abel de rechtvaardige, goedertieren, gerechtig, vroom [deugdzaam], eerste martelaar, godbehagend, godvruchtig, eenvoudig, zalig.

Op zijn dertigste jaar verwekte Adam Abel, die vanaf zijn jeugd God eerde. Daarom zegende de Heer hem. Hierover werd zijn broer Kan boos, en hij benijdde hem, en daarom sloeghij hem dood.

Van die tijd of wordt Abel de eerste martelaar en hemelbezitter genoemd. Abraham Abraham de patriarch [aartsvader], oudvader, gehoorzaam, oud, wijs, goedevader, Chaldeeer, oprecht, voorzichtig [wijs], vader der gelovigen, profeet, gezegend, gebenedijd [gezegend], rechtvaardig, sterrenkijker, astronoom. Hij was de zoon van Terah, geboren in Chaldea, en meer dan iemand antlers ervaren in alle goddelijke en menselijke dingen. Als eerste hield hij vol tegen de opinie der Chaldeeen in dat God alleen de schepper was van hemel en aarde.

Hierom moest hij op Gods bevel uit zijn land naar Kanatin trekken. Voorts toonde hij zijn bijzondere gehoorzaamheid, toen hij om de Heer to behagen gewilligzijn won Isaac ten offer hood. Absalom Absalon Davids zoon, schoon [knap], blond, ellendig, overtreder, onrechtvaardig, onrechtbezitter, vaderslager [vadermoordenaark vriendelijk, smekend [vleiend], langharig, aanlokkend, broedermoorder. Hij was de mooiste man in Israel, en hij voerde oorlog tegen zijn vader. Toen hij zijn vaders dienaren achtervolgde, reed hij onder een dikke eikenboom door.

Toen dit aanjoab werd bericht, ginghij naar hem toe en doodle hem. Absyrtus Absyrtus jong, onnozel [onschuldig], ontleed [van zijn leden ontdaan]. Ook genaamd Aegialeus, een zoon van Aeetes, koning van Colchis. Hij werd door zijn zuster Medea in stukken gehouwen, zodat hun vader zich om hem zou bekommeren en de stukken bij elkaar zou raper en verzamelen, en zij ondertussen in haar plan om met Jason weg te gaan, niet door hun vader gedwarsboomd werd.

Volgens de dichters was deze Aegestes een zoon van de rivier de Crinisus, en van Egesta, een Trojaanse vrouw. Toen hij tot koning van Sicilie was gekozen, ontvinghij de Trojanen zeer vriendelijk.

Daarom werd op Sicilie een stad naar hem Acesta genoemd. Achaea Achaia lieflijk, Grieks, zees [van de zee], havenrijk, rijk. Dit was een gebied in Griekenland, omringd door de zee behalve aan de noordkant. Het werd genoemd De hoofdstad van dit land was Corinthe, dat zeer beroemd was vanwege de fijkdom en de koophandel, en omdat daar een prachtige tempel was, die was gewijd aan Venus.

Acheloiis Acheloos verheven, stuimig [onstuimig], stout [dapper], vlietende god, bang [golvend], oceanisch, vloeiend. Deze rivier is genoemd naar Achelofis, koning van Aetolie. Zij ontspringt op de bergpindus, en Scheidt Aetolie van Acarnanie. Acheron Acheron diep, hels [onderwerelds], duister, droevig, donker, dodelijk, fel, ongelukkig, gierig [hebzuchtig], kwelend [lijdend], smartig, ellendig, verslindend. De dichters zeggen dat Acheron de won van Ceres is of van deaarde, en dat hij geen varier heeft gehad.

En ook dat hij Haar de onderwereld gestuurd is en daar in een rivier is veranderd. Achilles Achilles de allerkloekste [allersterkste], Grieks, onkwetselijk, kloek, vroom [dapper], raslopend [snellopend], oorlogs [oorlogszuchtig], zeegodinnig [zoon van een zeegodin], Trojaanse schrik [schrik van Troje], loper, stout [dapper], dapper, scherpzinnig, ontemmelijk, grootmoedig, allermachtigst, onbarmhartig, Grieks soldaat, groot, moedig, sterk, krijgsheld, onverbiddelijk, edel, fraai, de bloem der Grieken, lustig, springer, gezonden, razend, wreed, hovaardig, geweldig, verwaand.

Hij was de won van Peleus en Thetis, en de sterkste van alle Grieken. Toen hij nog klein was, werd hij door zijn moeder in de Stygische wateren gedoopt, waardoor zijn lichaam onkwetsbaar werd, behalve op de plaats waar zij hem vastgehouden had toen zij hem doopte. Daarna werd hij overgedragen aan Chiron, die hem in de wapenkunst en in de goede zeden onderwees.

Toen hij in de tempel van Apollo was, heeft Paris hem met een pijl gedood die hem in zijn hiel trof, omdat hij alleen in dat lichaamsdeel kwetsbaar was. Acrisius Acrisius boos, versteend, ellendig, katijvig [ellendig], onzalig, jammerlijk. Hij was de zoon van koning Abas, en de vader van Dance, zijn enige dochter.

Men voorspelde hem dat hij door het kind dat zij zou barer, gedood zoo worden, en om dit to verhinderen, liet hij haar opsluiten in een toren, met het bevel dat niemand bij haar mocht komen. Maar Jupiter veranderde zich in een gouden regen, en hij drong door de muurtegels heen in haar schoot.

Zij werd bevrucht en baarde een zoon genaamd Perseus, door wie Acrisius veranderd werd in een Steen. Actaeon Actecon de gehoornde, Jager, Licht. Was de zoon van Aristaeus, die toen hij op jacht ging, volgens de dichters, bij toeval Diana geheel naakt zag terwijl zij zich waste in een bron. Zij was zeer beschaamd en uit gramschap veranderde zij hem in een hart, dat door zijn eigen honden werd verscheurd en opgegeten.

Adam Adam eerste mens, eerstgeschapen, ongehoorzame varier, oud, zondaar, zonder moeder. Zo heette de eerste mens die God schiep, en die nadat hij 93ojaar geleefd had, in Hebron begraven werd in een marmeren graf. Sommigen echter menen dat hij begraven is op de Calvarieberg. Adamastor Adamastor wreed, reus, Dit was een reus van grote gestalte, en een gezel van Ulysses.

Adonis Adonis edel, schoon [knap], fraai, lieflijk, jagertje, jong, herdertje, minnaar, zoet, purger, jongeling of jongetje. Een won van koningcinyras, die door Venus vanwege zijn bijzondere schoonheid zeer werd bemind. Toen hij ter jacht ging, werd hij door een wild zwijn dodelijk gewond, tot groot leedwezen van zijn geliefde, die hem, nadat zij hem zeer had beweend, om haar droef: Men kan deze fabel met de zomer vergelijken, waarbij Adonis lijkt op de zon, die als de dagen kort zijn zes maanden in de onderwereld verble, en als de dagen langzijn weer zes maanden in de hemel stoat.

Adrastus Adrastus Thebaans, Talaus' zoon, Persiaan. Deze koning van Argos liet als eerste een tempel voor de godin Nemesis bouwen. Aeacus Aecus jupiters zoon, straf [streng], wreed, stuur [stuurs], gerechtig, rechtvaardig, onverbiddelijk, onbeweeglijk [standvastig], Ionisch. De dichters vertellen dat hij samen met Rhadamanthus en Minos rechter in de onderwereld was, omdat hij zo'n goede rechtspreker was.

Regina Regina schoon [mooi], aardig, vriendelijk, fraai, eerlijk, beleefd. Zij was de dochter van Asopus, koning van Beotie. Toen Jupiter op haar verliefd werd, veranderde hij zich in vuur om met haar het werk riot alle minnaars nastreven, te volbrengen.

Men meent dat Aeacus en Rhadamanthus uit hen geboren zijn. Aegipanen Aegipanen gehoornd, half geiten, geitenvoets, naakt, bosgodisch, boswachters. Vroeger beschouwde men deze mensen, net zoals waarzeggers, saters of onnatuurlijke mensen, als monsters of bosgoden. Aegisthus Aegisthus Thyestes' zoon, overspeler, lanterfant, hoereerder, leegganger [leegloper], verrader, hoogmoedig, moorder, kwaaddoender, boos, traag, schandelijk. Zen moeder heet Pelopia, dochter van Thyestes.

Toen hij nog een klein kind was, liet zijn moeder hem naar de wildernis brengen om door de Wilde dieren verslonden te worden, opdat haar slechtheid niet ontdekt zou worden [Aegisthus was namelijk het kind van Pelopia en haar vader Thyestes. Maar een herder nom hem op en voedde hem met geitenmelk.

Toen Aegisthus volwassen was geworden, liet hij Atreus en zijn zoon Agamemnon doden. Om de dood van zijn vader te wreken, doodle Orestes op zijn beurt Aegisthus en zijn eigen moeder Clytaemnestra. Aeneas Aeneas Anchises' zoon, godvruchtig, getrouw, gehoorzaam, godsdienstig, voorvader der Romeinen, hoogmoedig, vluchtend, vlieder, van het geslacht der goden, barmhartig, medelijdend, vreemdeling, kloek, vroom [dapper], hoofdman, Trojaan, hertog, schutter, meinedig, godinnenzoon.

Was de zoon van Anchises en Venus. Na de verwoesting van Troje zocht hij zijn geluk en kwam terecht in Italie, waar hij een stall stichtte die hij Lavinium noemde. Drie jaar later stied - hij door. De vermaarde dichter Vergilius heeft in zijn verzen zoveel over hem geschreven dat iedereen er voldoende van weet. Aeolus Aeolus stormend, windgod, koning der winden, heersend, Jupiters zoon, geweldig, drijvend, windig, waaiend, blazend, buiend [buiig], stadig [bedaard], verwoester, razend, middelaar.

Volgens de dichters was Aeolus de zoon van Jupiter en Sergistis, de dochter van Hypotas, koning van Troje. Aesculapius Aesculapius Apollo's zoon, opperste medicijn [arts], gebaard [met een board], goddelijk, zonnekind.

Afrika Africa zandachtig, dorstig, zeldzaam [merkwaardig], vreemd, wonderlijk, breed, vruchtbaar, brandend, voedster van de vreemdelingen, onbewoonlijk, ruim, wijd.

Afrika is een van de drie belangrijkste werelddelen, en is genoemd naar Aftr, Abrahams zoon, die het veroverd heeft. Dit land is zeer vruchtbaar op de plaatsen die bewoond zijn, maar het grootste gedeelte is onbewoond, en is ofwel bedekt met onvruchtbaar zand of verlaten, vanwege de lucht of vanwege de schadelijke dieren die daar in groten getale aanwezig zijn.

De agaatstenen zijn voor het eerst gevonden op Sicilia bij de rivier de Achates, waamaar zij zijn genoemd. Deze steen heeft verschillende kleuren en veel adertjes die in elkaar gevlochten zijn, op zo'n manier dat men er sours figuren in ziet met verschillende vormen, alsof ze met een penseel getekend waren, zoals duf: Sommige zijn rood als koraal. Men zegt dat de agaatsteen heel goed is tegen schorpioensteken. Verder zegt men dat het goed voor de ogen is als men er vaak naar kijkt, dat de steen de dorst wegneemt als men hem in de mond houdt, en meer dergelijke wonderbaarlijke eigenschappen heeft.

Agamemnon Agamemnon koning, Griek, oorloger, krijger, Myceniaan, erfgenaam van Atreus, eergierig [eerzuchtig], roemachtig [grootsprekend], heerlijk [vorstelijk], kloek, loos [doortrapt], Schalk [schurkachtig], gierig [hebzuchtig], vrek [vrekkig], herder der gemeente [herder van het yolk], rijk, machtig, victorieus, gekroond, dronkaard, hondsogig.

Hij was koning van Mycene, broeder van Menelaus; de Grieken benoemden hem tot opperbevelhebber van het gehele Leger dat naar Troje gezonden wend toen Helena geschaakt was. Hij droeg aan zijn vrouw Clytaemnestra, bij wie hij al enige kinderen verwekt had, het bestuur van zijn koninkrijk over. Toen hij teruggekomen was, vroegzij Aegisthus om haar man te doden. Dit nu maakte Orestes, zoon van haar en Agamemnon, zo woedend dat hij hen beiden doodstak om zijn vaders flood te wreken.

Is een bron in Beotie, die is gewijd aan Apollo en de Muzen. Om deze reden worden zij ook wel Aganippiden genoemd. Aglaurus Aglauros keizerin, Atheniaans, verradersse [verraadster]. Was de dochter van Cecrops, koning van Athene. Zij beloofde Mercurius voor een geldbedrag om hem te Daarom werd zij door hem veranderd in een steer. Er zijn weliswaar vele soorten uien, met verschillende eigenschappen, maar ze zijn alle sterk en scherp, en ze veroorzaken winderigheid, ze wekken de eetlust op en maken dorstig.

Ze zijn niet goed voor de maag, ook al zuiveren ze deze, waardoor ze de mens doer vermageren. Alcaeus Alms poet van Mytilene, luidroeper [grootspreker], bijtend, bestraffer, yenzendichter. Veel uitmuntende dichters hebben deze naam gedragen.

Door zijn moedige hekeldichten heeft hij velen uitmytilene later vertrekken. Alcestis Alceste van Thessalia, koningin, deugdelijk [deugdzaam], getrouw. De vrouw van Admetus had haar man zo lief datzij zichzelf opgewekt aan de flood overleverde toen zij vernam dat haar man van de ziekte die hij had, alleen zou genezen als een van zijn ouders of familieleden zijn lever gaf, en inzag dat geen van hen dat voor hem over had.

Alcides Alcides sterk, hoogmoedig, straf [streng], machtig, edel, wreed, robuust, moedig, groot, reuzendoder, zenuwachtig [gespierd], krijger, strijdbaar. Dit is de bijnaam van Hercules, die zo werd genoemd ofwel vanwege zijn grootvader [Alcaeus], ofwel vanwege zijn kracht.

Zij was de dochter van Electryon en de echtgenote van de Thebaan Amphitryon. Hierna baarde zij Hercules. Alecto Erichtho van Thessalia, tovenersse [tovenares], venijnig [giftig], zwartekunstenersse [zwartekunstenares], furieus, boos, droef.

Met deze naam words een wraakgodin uit de onderwereld aangeduid. Alexander Alexander van Macedonia, de grote, de gelukkige, voorspoedig, machtig, stout [dapper], gevreesd, ontzien [geducht], monarch, onoverwinnelijk, onversaagd, krijger, vroom [dapper], kloek, overwinner, victorieus, hoogmoedig.

Hij was de zoon van Philippus, koning van Macedonia, en volgde zijn varier op. Vanwege zijn dappere laden noemde men hem de Grote.

Nadat hij de Medan en Perzen overwonnen had, kwam hij ten slotte in India, dat het laatste land in het Oosten is; hij kwam daarbij geen plaats voorbij zonder die te onderwerpen.

Hij liet drie Alexandrian bouwen, een in Egypte, een tweede in Azie en een derde in Scythie. Nadat hij twaalfjaar geregeerd had, werd hij met vergi f gedood. Algidus Algidus een berg bij Rome, koud, heuvelachtig, bevrozen [bevroren], ijsachtig.

De Alpen zijn heel hoge Bergen die de grens van Italie vormen. Ze worden zo genoemd omdat ze altijd wit van de sneeuw zijn. Men vindt veel soorten aluin, maar die Welke uit de rotsen komt, is van hardere steen gemaakt. Soms is het roodachtig en heel hard, soms witachtig en fielder als kristal.

De ververs gebruiken het om zijde, Laken en scharlaken te ruwen. Dit is een bloem die niet verlept, maar geen geur heeft. Men noemt hoar ook duizendschoon offluweelbloem. Amazonen of Amazonas Amazonen ofte Amasones Scythisch, oorlogs, stout [dapper], ridders [van een ridder], oud, onversaagd, machtig, mannelijk of manhaftig, trots, wreed, gevreesd, strijdbaar, kloek, vrijmoedig.

De Amazonen waren Scythische vrouwen die bijzonder dapper waren en in kracht huns gelijke niet hadden. Toen zij beroofd waren van het grootste gedeelte van hun mannen omdat deze gedood waren, Haman zij zich voor de mannen die nog resteerden ook te doden, en nadat zij dat gedaan hadden, kregen zij een hekel aan het huwelijk.

Nadat zij vrede mettle Buren hadden gemaakt, sliepen zij op gazette tijden met dezen om bevrucht te worden, zodat het geslacht niet verloren ging. Wanneer zij een won baarden dan doodden zij deze. En zij voedden alleen de dochters op, die zij slechts leerden ter jacht te gaan, paarden te temmen en met de boog te schieten. Sommigen beschouwen deze geschiedenis als een fabelye. De amber is een hors die uit de steenrotsen druipt en door de koudheid van de zee en de lucht beeriest en hard wordt.

Er zijn meer dan dertig dorpen in Pruisen waarvan de inwoners de amber met netten vissen zoals men vis vangt. Veal soorten amber hebben een goede en zoete geur, en de Witte wordt het meest geeerd. Volgens de dichters is ambrozijn ck godenspijs. Wie ervan gegeten heeft wordt onstelelijk geacht.

Is een klein boompje dat veel lijkt op de wilde wingerd. De baste hebben bladeren die veel liken op die van de granaatboom en die roodachtigzijn en glad. Amphion Amphion zanger, zoetspeler, Jupiters zoon, harpenaar [harpspeler], stichter der stad Thebe.

Amphitrite Amphiterite Neptuniaans, onsterfelijk, dochter van de grote wilde zee die om en om het aardrijk gaat. De dichters vertellen dat zij de dochter was van de Oceaan [Nereus] en van Doris. Zij is de vrouw van Neptunus. Daarom zeggen zij dat zij de godin van de zee is en ook stoat ze soms voor de zee. Anchises Anchises Aeneas' vader, grootmoedig, herder, oud, kapitein, blind. Was de zoon van Capys vdor de Trojaanse oorlog. Hij hield zich eenzaam op in de bossen, waar hij allerlei vee hoedde en daarmee zijn tijd doorbracht.

Maar omdat hij zich erop beroemde dat hij met haar gemeenschap had gehad, beroofde zij hem van het gezicht. Toen Aeneas zag hoe oud en door ouderdom afgetakeld zijn vader was, droeghij hem op zijn schouders tot in de staddrepanum, waar hij stied andijvie endivie bitter, wit, gekruld, medicinaal, zuur, zuurtjes [een beetje zuur]. Antenor Antenor de oude, Trojaan, kloek, loos [slues], subtiel, voorzichtig [wijs], streng. Hij werd zeer geeerd door de Trojanen, omdat hij wijs en welsprekend was.

Maar toen hun stad door de Grieken geplunderd werd, meenden zij dat hij hen verraden had. Antimonium wordt in de zilvermijnen gevonden en is een bepaald soort steep. Er zijn twee typen, te weten het manney'e en het vrouwtje, maar het vrouwye is het hoogst geacht; het manneye is scherper, harder en zandachtiger, en is niet zo zwaar, noch zo blinkend als het vrouwtje.

Het vrouwye daarentegen is blinkender, brosser, en breekt niet in ronde brokken zoals het mannetje, maar splijt in Lange stukjes. Apelles Apelles kunstig, excellent, onnavolgelijk, edel, prins der schilders. Deze Apelles, geboren op het eiland Cos of Coils [de stad Colophon], is de grootste schilder van zijn tijd.

Hij was begonnen een portret te schilderen van Venus, dat door zijn overladen onafgemaakt bleu er is niemand gevonden die moedi g genoeg was om het of te maken.

Apennijnen Apennines een gebergte dat loopt van de Alpen rondom Italie tot Calabrie, hoog, sneeuwdragend, oud, verheven, kcal, koud, besneeuwd, breed, steenachtig, beijsd, ijsachtig, bergachtig.

Apollo Apollo de zoon van Jupiter, vader van de Tier, goddelijk, harpenaar [harpspeler], schoon [knap], Cyrenees [van de handelsstad Cyrene], dansleider, koning, god der kruiden, zanger, duister, ros, geneesmeester, gelokt of haarlokkig, gesierd, geleerd, pijlkokerdragend, Delphiaan [van Delphi], gehaarvlokt, gehaard [behaard], brandogig [met vurige ogen], waarzeggend, herder, verlicht, heilig, prater, welsprekend, waarachtig, waarzegger, ver-schieter, wereldsoog, grote god, lofzang gods, profeet, poetenvader, alziener, geelharig, fraaisprekend, zinger, levengevend, voorzegger [voorspeller], vader des lichts, raadgever, gedichtminnaar.

Apollo, de zoon van Jupiter en Latona, wordt tot de goden gerekend omdat hij zoals men zegt als eerste de geneeskunst bracht. Daarom eerde men hem in veel plaatsen. Hij had veel namen, en zijn voornaamste tempel stored op het eiland van Delphi, dat de voorouders het middelpunt van de wereld noemden. Er bestaan verschillende soorten appelen.

Het zou te lang Buren om te vertellen Welke namen zij hebben behouden, ofwel van degenen die ze gebracht hebben, ofwel van de plaatsen waarop zij gegroeid zijn, ofwel naar de vorm en de kleur die ze hebben, en het seizoen waarin men ze plukt. Om een onvruchtbare appelboom vruchtbaar te maken moet men er een Loden plaat omheen doen ter hoogte van een voet boven de aarde, en die moet men dicht tegen de schors plaatsen, en voordat hij begint te bloeien moet men deze reep eraf doen, wanneer de appelen beginnen te groeien.

Arabia Arabien gelukkig, heet, vruchtbaar, rijk, geheiligd, overvloedig, vruchtdragend, kruiddragend, welriekend, gezegend, groeiend.

Arable ligt tussen Judea en Egypte. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel heet in onze taal 'het steenachtige' en Bit ligt besloten noord-west-waarts in Syria.

Het tweede deel noemt men 'het woeste; en het ligt daartegenover, en in het zuiden ligt wat men noemt 'het gelukkige' [Arabia Felix, d. Jemen], waarin de kinderen van Israel veertigjaar gewoond hebben. Men bezaait het land twee keer per jaar, net zoals in India, vanwege de vruchtbaarheid.

Het is zeer rijk aan specerijen en welriekende dingen, overvloedig in allerlei vruchten, gevogelte en vee, behalve paarden, muilezels, varkens, ganzen en kippen. Arabieren Arabers geparfumeerd, zwart, wild, bot, diefachtig, bloedschandig, gruwzaam [gruwelijk], wreed, onhandelijk [onhandelbaar], Saracenen, onrein, rovers, hatelijk [verafschuwd], lediggangers [leeglopersk heidens.

De Arabieren delen binnen hun geslacht en hun stam alle goederen. Zij trouwen maar ein vrouw, en zijn daarom allemaal broers van elkaar. De oudste heerst over het hele geslacht en iedereen gehoorzaamt hem. Zij hebben gemeenschap met hun moeders en zusters zoals de beesten, en zij beschouwen het als overspel om een vrouw uit een ander geslacht Ban het hunne te nemen. Daarenboven zijn zij zo diefachtig dat zij door de hele wereld vanwege hun diefachtigheid gehaat worden. Arachne Arachne van Lydie, subtiel, spinster, werkster, naarstig, vlijtig.

Zij was de eerste die wol spon en garen maakte. Ook haar noon Closter was de eerste die wol leerde spinnen.

Arcadische natie [Arcadia] Arcadische Natie wild, ureters, eikeleters, boswachters, oud, onbeleefd, straf [streng], ongemanierd, ongenadig. Dit yolk offerde mensen aan Jupiter. Archilochus Archilochus kunstelijk, kunstig, onkuis, onbeschaamd, onschamel [schaamteloos], Lacedaemoniaan [Spartaan], subtiel.

Deze dichter was de uitvinder van de jambische verzen, wat tot gevolghad dat Lycambes zich ophing. Archimedes Archimedes de ingenieur, kunstige vinder der sfeer [ontdekker van het planetenstelsel], geometrien [meetkundige], prins der mathematici uit Syracuse.

Hij werd geboren in de stall Syracuse en hij werd in zijn tijd beschouwd als de belangrijkste wiskundige. Men zegt dat hij de eerste was die het planetenstelsel ontdekte. Toen zijn stad geplunderd werd, stielfhij in het gedrang door onwetendheid, want het was nadrukkelijk verboden hem eni g geweld aan te doers. De dichters zeggen dat zij een maagd was die uit liefde door de rivier de Alpheus achtervolgd werd.

Zij kon hem geen weerstand bieden, en daarom onyermde Diana zich over haar, en veranderde haar in een bron, die haar eigen naam behield. Uit vrees dat ze door de waterers van haar minnaar verontreinigd zou worden, vluchtte zij door waterpijpen onder de aarde naar Sicilie, en zij spuit nu overvloedig uit een steenrots bij Syracuse.

Argus Argus wakend, gesterd, de aanziener [toeschouwer], getrouwe bewaarder [trouwe bewaker]. Men zegt dat Argus, de zoon van Aristor, door Juno gezonden was om Io, de dochter van Inachus, te bewaken, die door Jupiter in een jonge koe veranderd was, en dat hij honderd ogen had, waarvan achtennegentig altijd waakten. Hierna werd hij op bevel van Jupiter door Mercurius gedood.

Maar Juno zette zijn ogen in de staart van haar vogel, een pauw. Ariadne Ariadne uitzinnige van Kreta, behendig, naarstig, vlijtig. Was de dochter van Minos, koning van Kreta, en Pasiphae. Door haar hulp en bemiddelingwerd Theseus verlost en ontkwam hij uit het Labyrint, en werd zo bevrijd van de Minotaurus. Vervolgens schaakte hij haar uit haar vaders huffs en keerde hij weer naar zijn eigen land terug, maar hij vergat de vroegere gunst die hij van haar ontvangen had, en was zo ontrouw dat hij haar op een nacht heimelijk alleen achterliet op een eiland genaamd Dia [Naxos], overgeleverd aan de genade van de Wilde dieren.

Men zegt dat daarna Bacchus haar tot vrouw nam. Aristoteles Aristoteles geleerd, scherpzinnig, wonderbaar, subtiel, onsterfelijk, grote filosoof, goddelijk, prins der filosofen, zoon van Nicomachus, arbeidig, waardig, welsprekend. Zen varier heette Nicomachus en was arts. Hij werd in Macedonia opgevoed. Daarna ginghij naar Athene naar Plato.

Hij werd leermeester, gezel en secretaris van de grote koningalexander. Om het gevaar dat zijn vijanden hem bereidden te ontkomen, vluchtte hij naar Chalcis, waar hij stied.

Hij liet meer dan driehonderd boeken na en leefde 62 of 63 jaar. Artemisia Artemisia kuis, eerbaar, wijs, godvruchtig, vermaard, Spiegel van godvruchtigheid, hartelijk, koningin van Cade, gedenkwaardig. Artemisia was de vrouw van koningmausolus. Zij had hem zo bijzonder lief en was zo bedroefd over zijn dood flat zij zijn beenderen en as tot poeder verpulverde en vermengde met welriekende kruiden, en flit in haar drank deed.

Bovendien liet zij ter nagedachtenis aan haar man een zo mooi graf bouwen flat alle andere graven daarnaar ook de naam Mausoleum kregen. Ondanks deze Adele troost stietf zij kort na haar man. Hij was de zoon van Aeneas en de derde koning van de Romeinen.

Hij liet de stad Alba bouwen. Atalanta Atalanta moedig, lichtvoetig, oorlogster [oorlogvoerster], strijdbaar, manlijk, jaagster, leeuwenaardig [lijkend op een leeuw], leeuwin, manhaftig. Was de dochter van Janus, koning van Arcadie. Toen zfi merkte hoe stark en krachtigzij was, schepte ze nergens meer genoegen in dan in jagen; allen die haar ten huwelijk vroegen, kregen te horen dat zij alleen diegene tot man Wilde hebben die haar overtrof in snelheid.

Nadat zij velen verslagen had, heeft Hippomenes haar met hulp van Venus overwonnen en hij ward volgens de afspraak haar man. Maar omdat hij haar besliep in de tempel van Cybele zonder eerbied voor die plaats te tonen, ward zij in een leeuwin en hij in een leeuw veranderd. Ate Asta Jupiters dochter, schadelijk, woest, wreed, ontzien [geducht], schimpig.

Volgens Homerus is zij de godin van schade en ongeluk. Athene Athenen geleerd, subtiel, scherpzinnig, vermaard, Grieks, studieus, vlijtig, oud, doorluchtig, Attisch, Ionisch, florerend, eerbaar, vruchtbaar.

Er is in heel Griekenland nooit een meer bijzondere of edelere stall geweest dan Athene, die een moeder was van de filosoftn, de kunsten en wetenschappen en de algemene stadia van de hale wereld, en de machtigste van de stadstaten.

De eerste bouwer of stichter was koningcecrops, waamaar zij de naam de Cecropische' kreeg. Daarna 'de Mesopotaamse' naar Mopsus, en ook ward zij genoemd naar Janus, Jaftths zoon, totdat zij ten slotte naar Minerva Athene' werd genoemd. Daze mooie stall is momenteel slechts een klein dorp genaamd Sethina. Atlas Atlas hemeldrager, groot, machtig, hoog, stark, eenzaam, wonderlijk, wolkendrager, zwetend, koud, verheven, periculeus, recht, gruwelijk, verschrikkelijk, kwellijk [kwellend], woest, ongenakelijk, afgrijselijk, reus.

Het is de allergrootste berg op het uiteinde van het land Mauretania. Hij is heel uitgestrekt en heel vruchtbaar aan de kant van de zee. Vanwege zijn enorme hoogte menen de dichters dat Atlas een reus was die de hemel op zijn schouders droeg. Atropos Atropos zwart, ongenadig, spinster, boos, schandelijk, verschrikkelijk, Volgens de dichters heersen drie godinnen over alle dingen en bepalen zij de tijd van levee en sterven van een ieder.

Deze godinnen zijn Clotho, Lachesis en Atropos. Zij zijn de dochters van Erebus en van de Nacht. Zij heten ook godinnen van de voorbeschikking. Omdat het leven van de mensen door hen gesponnen wordt, noemt men ze ook spinsters. Augustus Augustus keizer, vredevader, onoverwinnelijk, gelukkig, rechtvaardig, godstammig [van god stammend], grote keizer, landsvader, voorspoedig, heilig, genadig, eerbaar, eerwaardig, goedertieren.

Augustus werd Caesar genoemd naar zijn oudoom en niet naar zijn vader Gaius Octavius. Hij was een liefhebber van de wetenschappen. De genegenheid van de burgerij tegenover hem was zo groot dat men hem de vader van het land noemde. De raad aarzelde of men hem Romulus zou noemen alsof hij de tweede stichter van Rome geweest zou zijn, maar men besloot dat de naam Augustus heiliger was, omdat de heilige plaatsen ook zo genoemd waren. Hij leefde 76 jaar, en regeerde 47 [41] jaar.

Azie Asia vruchtbaar, machtig, rijk, groot, ruim, wijd, breed. Azie is het derde werelddeel, maar in grootte is het wel de he y. Zen naam stamt van een nimf dieasia heette en de dochter was van de grote zee en van de Hemel en de Aarde. Het loopt van het zuiden tot het noorden en er is geen land op de hele wereld dat eraan gelijk is in vruchtbaarheid en rijkdom.

Babylonia Babylonien rijk, hovaardig, overvloedig, edel, wonderlijk, groots, wijd, werelds, wonder, sterk, koopstad, rijk, bevolkt, volkrijk, Egyptisch, wijd, vermaard, heerlijk. Was ooit de hoofdstad van Chaldea, zo beroemd dat ook Assyrie en Mesopotamie Babylonie genoemd werden.

Door het midden van deze prachtige en grote stall loopt de grote rivier de Eufraat, die zeer bijzonder is. Men zegt dat in de stall wel inwoners waren. De Perzen hebben er een deel van verwoest en de tijd heeft de rest verwoest, zodat men wel kan zeggen: In Egypte ligt een ander Babylonie dat men nu Groot- Cairo noemt.

Dit ligt onder het bewind van de Turken en is ook een grote handelsstad. But don't trick yourself: I am a classy, but a bitche in my bed And in my bathroom, living room, kitchen I am here to realize your fantasies and fulfill your dreams with desire and a lot of sperm, launched by my beautiful and tasteful cock 20x4cm.

I can be top or bottom, you choose. Or we can do a more complete game with all that I and can do together. Can you handle this? I'm sure you can. Hello I am so happy to be here and have a possibility to meet You in Brussels!!! I am a fun loving and very passionate woman that offers you much more than a meeting I offer You an experiance and something to remember Sex with me can be passionate and sensual or hard and rough and i can promise you that you will see and feel my commitment

... Augustus werd Caesar genoemd naar zijn oudoom en niet naar zijn vader Gaius Octavius. Nienke loopt een dag mee met de gorillaverzorger van de Apenheul. De dichters zeggen dat voordat de hemel, het vuur, de lucht, het water en de aarde waren gemaakt, het zaad en de vormen van al die dingen door elkaar heen gemengd waren in een plompe, duistere, zware, vaste klomp, die zij met een Grieks woord 'chaos' noemen. Agamemnon Agamemnon koning, Griek, oorloger, krijger, Myceniaan, erfgenaam van Atreus, eergierig [eerzuchtig], roemachtig [grootsprekend], heerlijk [vorstelijk], kloek, loos [doortrapt], Schalk [schurkachtig], gierig [hebzuchtig], vrek [vrekkig], herder der gemeente [herder van het yolk], rijk, machtig, victorieus, gekroond, dronkaard, hondsogig. Zij zaten in het verzet. In deze aflevering van Het Klokhuis duikt Margreet in de wereld van Bollywood. Plaatje Waarom werden er slaven naar andere delen van de wereld gehaald? Op Wereld Toilet Dag wordt aandacht gevraagd voor hulp aan mensen die geen Maar als de Duitsers onze fietsen, benzine en goederen inpikken, moeten er creatieve oplossingen worden gezocht. De Biesbosch is een natuurgebied. vrij; zij waren de slaven van hun hartstoch- ten. En zoals wij .. Meulenhoff, . Harris, Marvin en Eric B. Ross, Deatk, Sex, and ander gebied aangeboden. Te laat voor pluizen, een excursie naar de Biesbosch, een bezoek aan de. Sex with me can be passionate and sensual or hard and rough and i can promise you that you will see and feel my And in my bathroom, living room, kitchen.

Vrijende meiden vette prammen

SPERMA IN ANUS BI VROUW ZOEKT STEL